Câu hỏi trắc nghiệm với tranh - Chủ đề "Đồ dùng trong gia đình 1"

1/1/2018 12:21:20 PM

Choose the word that matches the picture

 • Armchair
 • Desk
 • Cupboard
 • Sofa

Choose the word that matches the picture

 • Stool
 • Bookcase
 • Wardrobe
 • Chair

Choose the word that matches the picture

 • Bookcase
 • Wardrobe
 • desk
 • cupboard

Choose the word that matches the picture

 • Stool
 • Table
 • Bed
 • Wardrobe

Choose the word that matches the picture

 • table
 • armchair
 • bed
 • bookcase

Choose the word that matches the picture

 • Cupboard
 • Chair
 • Desk
 • Sofa

Choose the word that matches the picture

 • Sofa
 • Table
 • Stool
 • Wardrobe

Choose the word that matches the picture

 • Chair
 • Cupboard
 • Desk
 • Sofa

Choose the word that matches the picture

 • Bookcase
 • Table
 • Stool
 • Sofa