Câu hỏi trắc nghiệm với tranh - Chủ đề "Đồ dùng trong gia đình 2"

1/1/2018 12:49:55 PM

Choose the word that matches the picture

 • kettle
 • cooker
 • knife
 • pan

Choose the word that matches the picture

 • pan
 • cooker
 • cup
 • fork

Choose the word that matches the picture

 • plate
 • spoon
 • knife
 • taepot

Choose the word that matches the picture

 • kettle
 • fridge
 • knife
 • pan

Choose the word that matches the picture

 • kettle
 • cup
 • teapot
 • spoon

Choose the word that matches the picture

 • plate
 • spoon
 • cup
 • teapot

Choose the word that matches the picture

 • kettle
 • cooker
 • fork
 • fridge