Câu hỏi trắc nghiệm với tranh - Chủ đề "Đồ dùng trong gia đình 3"

1/1/2018 1:29:41 PM

Choose the word that matches the picture

 • shower
 • shampoo
 • soap
 • sponge

Choose the word that matches the picture

 • shower
 • brush
 • towel
 • toothpaste

Choose the word that matches the picture

 • brush
 • bath
 • comb
 • shampoo

Choose the word that matches the picture

 • shampoo
 • towel
 • shower
 • soap

Choose the word that matches the picture

 • shower
 • soap
 • sponge
 • bath

Choose the word that matches the picture

 • toothbrush
 • songe
 • shampoo
 • comb

Choose the word that matches the picture

 • comb
 • toothbrush
 • toothpaste
 • sponge

Choose the word that matches the picture

 • shampoo
 • soap
 • shower
 • soap

Choose the word that matches the picture

 • bath
 • soap
 • sponge
 • toothbrush