Câu hỏi trắc nghiệm với tranh - Chủ đề "Đồ dùng trong gia đình 4"

1/3/2018 3:16:30 PM

Choose the word that matches the picture

 • fireplace
 • clock
 • sofa
 • TV set

Choose the word that matches the picture

 • phone
 • armchair
 • picture
 • plant

Choose the word that matches the picture

 • phone
 • clock
 • picture
 • plant

Choose the word that matches the picture

 • plant
 • clock
 • carpet
 • picture

Choose the word that matches the picture

 • fireplace
 • picture
 • phone
 • plant

Choose the word that matches the picture

 • fireplace
 • carpet
 • computer
 • TV set

Choose the word that matches the picture

 • pillow
 • bed
 • carpet
 • radio

Choose the word that matches the picture

 • computer
 • bowl
 • spoon
 • cup