Câu hỏi trắc nghiệm với tranh - Chủ đề "Các loài côn trùng"

1/3/2018 3:39:57 PM

Choose the word that matches the picture

 • tree lobster
 • ladybird
 • dragonfly
 • mosquito

Choose the word that matches the picture

 • butterfly
 • ladybird
 • grasshopper
 • centipede

Choose the word that matches the picture

 • bee
 • beettle
 • mosquito
 • grasshopper

Choose the word that matches the picture

 • butterfly
 • dragonfly
 • centide
 • fly

Choose the word that matches the picture

 • grasshoper
 • ladybird
 • bee
 • fly

Choose the word that matches the picture

 • beetle
 • fly
 • butterfly
 • ant

Choose the word that matches the picture

 • ant
 • butterfly
 • mosquito
 • fly

Choose the word that matches the picture

 • centipede
 • ant
 • bee
 • beettle

Choose the word that matches the picture

 • bee
 • ant
 • butterfly
 • bettle