Câu hỏi trắc nghiệm với tranh - Chủ đề "Đồ dùng học tập 1"

1/6/2018 7:03:28 PM

Choose the word that matches the picture

 • pencil
 • pen
 • ruler
 • boar

Choose the word that matches the picture

 • eraser
 • table
 • chair
 • notebook

Choose the word that matches the picture

 • notebook
 • pencase
 • pen
 • pencil

Choose the word that matches the picture

 • schoolbag
 • classroom
 • bag
 • book

Choose the word that matches the picture

 • book
 • board
 • classroom
 • globe

Choose the word that matches the picture

 • schoolbag
 • board
 • book
 • classroom