Câu hỏi trắc nghiệm với tranh - Chủ đề "Phương tiện giao thông"

1/12/2018 10:04:44 AM

Choose the word that matches the picture

 • ship
 • plane
 • helicopter
 • car

Choose the word that matches the picture

 • ship
 • train
 • plane
 • van

Choose the word that matches the picture

 • ship
 • train
 • motorcycle
 • van

Choose the word that matches the picture

 • bike
 • motorcycle
 • plane
 • ship

Choose the word that matches the picture

 • lorry
 • helicopter
 • motorcycle
 • plane

Choose the word that matches the picture

 • plane
 • ship
 • train
 • van

Choose the word that matches the picture

 • ship
 • train
 • bus
 • van

Choose the word that matches the picture

 • van
 • bike
 • bus
 • car

Choose the word that matches the picture

 • bike
 • car
 • ship
 • van