Luyện quy tắc trọng âm các từ 02 âm tiết

12/16/2017 9:16:55 AM
Đối với hầu hết các danh từ và tính từ có hai âm tiết trong tiếng Anh thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Hầu hết các động từ, giới từ có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Bài trắc nghiệm này giúp bạn ghi nhớ quy tắc trên và một số trường hợp ngoại lệ. Xem thêm Quy tắc nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh: http://tienganhk12.com/news/n/791

Choose a word that has different stress pattern.

 • number
 • software
 • manage
 • invent

Choose a word that has different stress pattern.

 • become
 • hardware
 • letter
 • music

Choose a word that has different stress pattern.

 • matter
 • happen
 • listen
 • below

Choose a word that has different stress pattern.

 • explain
 • problem
 • study
 • worry

Choose a word that has different stress pattern.

 • habit
 • become
 • learner
 • mother

Choose a word that has different stress pattern

 • student
 • member
 • prefer
 • teacher

Choose a word that has different stress pattern.

 • subject
 • hello
 • teacher
 • thousand

Choose a word that has different stress pattern:

 • lesson
 • woman
 • repair
 • father

Choose a word that has different stress pattern.

 • above
 • sister
 • widen
 • very

Choose a word that has different stress pattern.

 • fifteen
 • fifty
 • center
 • biggest

Which words are stressed on the first syllable?

 • corner
 • sickness
 • language
 • football
 • final
 • feelings
 • doctor
 • music
 • water
 • region
 • cancer
 • answer
 • visit

Which words are stressed on the second syllable?

 • prepare
 • disease
 • locate
 • contain
 • convey
 • attract
 • exist