Luyện quy tắc trọng âm động từ 02 âm tiết

12/16/2017 10:42:47 AM
Hầu hết các động từ ghép hoặc động từ có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, trừ khi: (1) âm tiết thứ hai có nguyên âm ngắn và có 0-1 phụ âm, (2) âm tiết thứ hai có nguyên âm /əʊ/. Bài trắc nghiệm này giúp bạn ghi nhớ các quy tắc trên và một số trường hợp ngoại lệ. Xem thêm Quy tắc nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh: http://tienganhk12.com/news/n/791

Choose a word that has different stress pattern.

 • annoy
 • reserve
 • prefer
 • polish

Choose a word that has different stress pattern.

 • arrange
 • describe
 • injure
 • appear

Choose a word that has different stress pattern.

 • escape
 • notice
 • excite
 • behave

Choose a word that has different stress pattern.

 • enroll
 • select
 • occur
 • offer

Choose a word that has different stress pattern.

 • reduce
 • struggle
 • listen
 • bother

Choose a word that has different stress pattern.

 • challenge
 • award
 • compile
 • surround

Choose a word that has different stress pattern.

 • connect
 • visit
 • except
 • invite

Choose a word that has different stress pattern.

 • neglect
 • affect
 • measure
 • collect

Choose a word that has different stress pattern.

 • finish
 • hurry
 • gather
 • contain

Choose a word that has different stress pattern.

 • paddle
 • follow
 • perform
 • fancy