Ôn luyện từ vựng vào 6 số 4

10/12/2020 5:28:00 PM

Hãy cùng TiengAnhK12 học List từ vựng số 4 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.4

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word that is different from the rest.

 • afraid
 • panic
 • scare
 • anxious

Choose the word that is different from the rest.

 • noise
 • voice
 • sound
 • poem

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

He always stays calm under pressure.

 • cool
 • nervous
 • annoyed
 • bored

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

Life in the countryside is very quiet and peaceful.

 • low
 • loud
 • deep
 • silent

Can you _____ something burning?

 • smell
 • hear
 • taste
 • see

My class is doing a(n) _______ on local air pollution.

 • homework
 • exam
 • project
 • plan

Read the description and write the correct word in the blank.

Something that is known about by only a few people and not told to others (6 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

A loud cry of anger, fear, excitement, etc. (5 letters):

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

The storm was very and caused a lot of damage. (TERRIFY)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

The interview was much than he had expected. (BAD)