Ôn luyện từ vựng vào 6 số 5

10/15/2020 4:53:00 PM

Hãy cùng TiengAnhK12 học List từ vựng số 5 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, em hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.5

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word that is different from the rest.

 • carefully
 • quickly
 • friendly
 • loudly

Choose the word that is different from the rest.

 • pass
 • triumph
 • succeed
 • fail

"The Little Prince" is the most interesting novel that I have ______ read.

 • ever
 • never
 • already
 • yet

The house _____ the trees belongs to my grandparents.

 • between
 • over
 • next
 • among

70% of students achieved _____ B in the final history exam. 

 • grade
 • class
 • test
 • degree

 Because the directions were written clearly, my little brother __________ how to use his new phone a few hours ago.

 • comprehends
 • comprehended
 • will comprehend
 • has comprehended

Read the description and write the correct word in the blank.

A creature from another planet (5 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

A grey or white thing that floats in the sky, made of very small drops of water (5 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

A drawing that shows information in a simple way, often using lines and curves to show amounts  (5 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

To say what somebody/something is like (8 letters):