Ôn luyện từ vựng vào 6 số 7

11/3/2020 11:09:00 AM

Hãy cùng TiengAnhK12 học List từ vựng số 7 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.7

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word that is different from the rest.

 • calm
 • peaceful
 • nervous
 • coolheaded

Choose the word that is different from the rest.

 • hobby
 • habit
 • interest
 • pastime

Choose the word that is different from the rest.

 • avoid
 • prevent
 • stop
 • allow

Stop _____ like a three-year-old! You need to be more mature if you want to find a better job.

 • behaving
 • behave
 • behaved
 • to behave

He was content _____ his third place in this competition.

 • about
 • of
 • for
 • with

She hasn't been found for four days and there is a(n) _______ for her safety.

 • concern
 • anxiety
 • nervousness
 • doubt

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

He had been successful beyond his . (EXPECT)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

Buses run between the city and the airport. (FREQUENT)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

His cartoon T-shirt was for such an important meeting. (APPROPRIATE)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals

This website has many easy on how to make pancakes. (INSTRUCT)