Ôn luyện từ vựng vào 6 số 15

11/30/2020 5:58:00 PM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 15 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng và làm quiz game trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.15

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • hour

 • hang

 • honest

 • heir

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • famous

 • favorite

 • familiar

 • facial

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • huge

 • sugar

 • pull

 • rural

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

You'll receive an  letter from the university next Monday. (ACCEPT)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

The teacher's words were a great to him. (ENCOURAGE)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

You should pay to your work. (ATTEND)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

We made a special  for your mother's birthday party. (ARRANGE)

Read the description and write the correct word in the blank.

Be or put in a position which is steady and does not fall. (7 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

The opposition or dissimilarity of things that are compared. (8 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

Take or hold someone or something suddenly and roughly. (4 letters):