Ôn luyện từ vựng vào 6 số 18

12/8/2020 5:27:00 PM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 18 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng và làm quiz game trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.18

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • perhaps

 • person

 • perfume

 • perfect

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • past

 • master

 • taste

 • fasten

Donations from local businesses helped _____ the school from closure.

 • avoid
 • limit
 • treat
 • save

If you _____ need help next week, contact me.

 • soon
 • not
 • still
 • ever

Due to the serious effects of Covid-19, we have to take action to _____ the disease from spreading.

 • prevent
 • encourage
 • approve
 • recover

Read the description and write the correct word in the blank.

Giving a sense of happy satisfaction or enjoyment (8 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

To lift your foot and move it in a particular direction (4 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

A raised line of water moving across the surface of the sea or the ocean (4 letters):

Look at these pictures. What is the word for each one? The first letter is already there. There is one space for each other letters in the word. 


 r _ _ _ 

=> r


 t_ _ _ _

=> t

 w _ _ _ 

=> w