Ôn luyện từ vựng vào 6 số 20

12/16/2020 5:00:00 PM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 20 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

Sau khi học xong 10 từ vựng, hãy cùng chơi một trò chơi nhỏ để ôn tập lại nhé!

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng và làm quiz game trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.20

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • success
 • advice
 • image
 • mistake

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • visit
 • happen
 • answer
 • remain

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • dependent
 • separate
 • unable
 • exciting

The _____ aim of this course is to improve your spoken English.

 • primary
 • impressive
 • excellent
 • interesting

Timmy's parents were extremely _____ of their son for not giving up his dream.

 • interested
 • proud
 • worried
 • familiar

Rose is the black sheep in the family. She is always in _____ with the police.

 • contrast
 • judgment
 • trouble
 • awareness

What historical _____ did you visit and what did you learn?

 • locations
 • sites
 • signs
 • positions

Read the description and write the correct word in the blank.

Happening quickly or done without delay (9 letters):

Stop being active for a period of time in order to relax or recover strength (4 letters):

The part that sticks out at the back of the body of an animal (4 letters):