Ôn luyện từ vựng vào 6 số 25

12/31/2020 9:50:00 AM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 25 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

Sau khi học xong 10 từ vựng, hãy cùng chơi một trò chơi nhỏ để ôn tập lại nhé!

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng và làm quiz game trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.25

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

There are four main _____ types: O, A, B, and AB.

 • bone
 • skin
 • blood
 • hair

Farmers in my village have applied new farming methods to get a heavy _____ this year.

 • field
 • crop
 • paddy
 • rice

Today's consumers are _____ a greater variety of produce. We need to improve our products to attract more customers.

 • refusing
 • creating
 • demanding
 • competing

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

It is difficult to keep a prison cell at an ideal temperature.

 • calculator
 • cage
 • cupboard
 • custard

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

How much water do you think this bottle contains?

 • conclude
 • carry
 • claim
 • collect

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

Her hand looks badly . We need to take her to the hospital immediately. (BURN) 

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

Because of finding many mistakes, I began to question the of his theory. (CORRECT)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

All of us expect to see and respect at work. (EQUAL)

Look at these pictures. What is the word for each one? The first letter is already there. There is one space for each other letters in the word. 


 b _ _ _ _ 

=> b

 f_ _ _ 

=> f


 h _ _ _ 

=> h