Ôn luyện từ vựng vào 6 số 30

1/14/2021 11:14:00 AM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 30 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.30

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • release

 • realize

 • meaning

 • increase

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • grass

 • father

 • race

 • park

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • prize

 • hill

 • chip

 • bin

Smoking can increase the _____ of developing heart disease.

 • fear
 • tendency
 • occasion
 • risk

I haven't received a letter from him _____.

 • already
 • yet
 • just
 • soon

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

Don't worry about it - it's an easy mistake to make!

 • indecision
 • error
 • prediction
 • break

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

The police observed a strange man enter the bank.

 • scan
 • watch
 • ignore
 • explore

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

Please take advantage of this great opportunity!

 • fortune
 • option
 • chance
 • reward

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

He has just posted his on the organization's website. (RESPOND)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

It will be to spend all my summer holiday in the country. (WONDER)