Ôn luyện từ vựng vào 6 số 32

1/15/2021 5:35:00 PM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 32 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.32

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • event

 • hidden

 • mention

 • better

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • shoulder

 • soul

 • pound

 • though

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • smooth

 • weather

 • breathe

 • wealth

He served our nation as an army _____ for more than 30 years.

 • police
 • officer
 • keeper
 • servant

We are still in the _____ of repairing our flat.

 • center
 • process
 • cycle
 • system

The book was first _____ in 1960.

 • appeared
 • performed
 • released
 • published

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

Maybe they'll come tomorrow.

 • Recently
 • Possibly
 • Certainly
 • Suddenly

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

I think you should go back to your original plan.

 • primitive
 • latest
 • unworthy
 • timeless

Read the description and write the correct word in the blank.

A man who is polite and always behaves well (9 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

A building or an outdoor area where plays and similar types of entertainment are performed (7 letters):