Ôn luyện từ vựng vào 6 số 34

1/26/2021 5:08:00 PM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 34 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.34

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • forgive

 • forward

 • forget

 • forever

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • begin

 • decrease

 • level

 • receipt

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • clue

 • ruler

 • puddle

 • truth

Choose the word that is different from the rest.

 • only
 • individual
 • unique
 • lone

Choose the word that is different from the rest.

 • season
 • fall
 • spring
 • winter

Read the description and write the correct word in the blank.

A naturally raised area of land, not as high as a mountain (4 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

A way of solving a problem or dealing with a difficult situation (8 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

Being used to express a doubt or choice between two possibilities (7 letters):

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

I asked him his name, but he didn't . (RESPONSE)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

This system is of time and energy. We shouldn't continue to use it.(WASTE)