Ôn luyện từ vựng vào 6 số 35

1/27/2021 2:09:00 PM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 35 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

Sau khi học xong 10 từ vựng, hãy cùng chơi một trò chơi nhỏ để ôn tập lại nhé!

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.35

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

You should eat plenty of _____ fruits and vegetables. It's good for your health.

 • wild
 • lively
 • fresh
 • original

The signpost _____ the right road for us to follow.

 • announced
 • indicated
 • reported
 • reviewed

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

Can you use English to communicate with them?

 • connect
 • contact
 • converse
 • convince

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

Police had to break up the crowd.

 • mass
 • team
 • pair
 • loner

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

I don't want to depend too much on my parents.

 • suspect
 • request
 • rely
 • predict

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

I heard that you argued with Jack yesterday.

 • defeated
 • quarreled
 • refused
 • consented

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

I don't know the exact price of that air-conditioner.

 • inactive
 • irregular
 • imprecise
 • illegal

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

I couldn't see any empty seats.

 • tight
 • large
 • filled
 • narrow

Read the description and write the correct word in the blank.

A flat shallow container for cooking food in (4 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

To bring things together that have been spread around (6 letters):