Ôn luyện từ vựng vào 6 số 40

2/5/2021 9:56:00 AM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 40 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.40

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

In my _____, that's a good opportunity to improve our product's quality.

 • concern
 • opinion
 • doubt
 • attitude

I always _____ him as a close friend.

 • regard
 • notice
 • report
 • watch

Any painting by Van Gogh is _____ a fortune.

 • expensive
 • famous
 • worth
 • aged

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

The novel is based on real facts.

 • natural
 • official
 • fictional
 • classical

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

Mr. Parker took part in the Korean War in 1950.

 • balance
 • calmness
 • success
 • peace

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

He's such a , you can't trust a word he says. (LIE)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

The local government will provide tourists with the transport . (SERVE)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

Mary looked into the still water and saw a  of her face. (REFLECT)

Look at these pictures. What is the word for each one? The first letter is already there. There is one space for each other letters in the word. 


 m _ _ _ 

=> m


 v _ _ _ _ _ _ _ _

=> v