Ôn luyện từ vựng vào 6 số 41

2/5/2021 9:57:00 AM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 41 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.41

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • captain

 • travel

 • career

 • passion

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • german

 • clerk

 • herb

 • person

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • enter

 • enable

 • erase

 • endanger

Viet Nam has made a great _____ to prevent coronavirus from spreading in the community.

 • success
 • hope
 • approach
 • effort

He was great at sport and also _____ at art. We all admire his talents.

 • poor
 • amazed
 • excellent
 • amused

You'll have to _____ if you want to catch that train.

 • hurry
 • slow
 • postpone
 • pursue

Choose the word that is different from the rest.

 • source
 • root
 • basis
 • base

Choose the word that is different from the rest. 

 • brain
 • nail
 • hair
 • skin

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

She had never been greatly concerned about her . (APPEAR)

 

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

She is a figure we can all look up to. (HERO)