Ôn luyện từ vựng vào 6 số 44

2/18/2021 8:44:00 AM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 44 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

Sau khi học xong 10 từ vựng, hãy cùng chơi một trò chơi nhỏ để ôn tập lại nhé!

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.44

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • castle

 • manage

 • party

 • dance

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • impolite

 • policeman

 • opposite

 • solution

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • read

 • head

 • steal

 • meat

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

Mr. Sherlock tried to solve the mystery of the painting's disappearance.

 • surprise
 • arrangement
 • secret
 • attention

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

The policeman caught the thief.

 • burglar
 • kidnapper
 • prisoner
 • criminal

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

Several misprints occur on the first page of the magazine.

 • approach
 • show
 • hide
 • require

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

I was happy to receive your letter.

 • share
 • send
 • pack
 • hold

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

There's a reward for whoever works hard.

 • recovery
 • assignment
 • contribution
 • punishment

Look at these pictures. What is the word for each one? The first letter is already there. There is one space for each other letters in the word. 


 s _ _ 

=> s


 p _ _ _ _

=> p