Ôn luyện từ vựng vào 6 số 45

2/18/2021 8:47:00 AM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 45 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.45

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • important
 • average
 • attractive
 • enormous

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • mistake
 • advice
 • member
 • career

She closed the door firmly and _____ towards the desk.

 • advanced
 • jumped
 • left
 • drove

The sun disappeared _____ the clouds.

 • ahead
 • after
 • before
 • behind

I enrolled in a ten-week online _____ on writing.

 • school
 • lesson
 • course
 • lecture

He had to _____ his head to get through the door.

 • decrease
 • lower
 • stop
 • reduce

Choose the word that is different from the rest.

 • swimmer
 • athlete
 • shooter
 • performer

Choose the word that is different from the rest.

 • spiritual
 • mental
 • physical
 • emotional

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

Any child who will be made to stand at the front of the class. (BEHAVIOR)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

Maria wore a blue silk dress with a blue hat to the party. (MATCH)