Ôn luyện từ vựng vào 6 số 48

2/18/2021 5:36:00 PM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 48 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.48

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • erupt

 • thunder

 • support

 • puddle

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • hand

 • task

 • black

 • cap

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • term

 • weather

 • person

 • herb

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

There is a secret underground passage which leads to the main hall.

 • balcony
 • corridor
 • stairway
 • opening

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

The probable cause of the fire was an electrical fault.

 • capable
 • able
 • likely
 • acceptable

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

Did she ever strike you?

 • crush
 • rope
 • soothe
 • beat

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

They put pressure on us to borrow money.

 • entertainment
 • relaxation
 • heaviness
 • assistance

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

The large amount of waste from the factory may be a danger to public health.

 • private
 • simple
 • quiet
 • strange

Look at these pictures. What is the word for each one? The first letter is already there. There is one space for each other letters in the word. 

 u _ _ _ _

=> u


 p _ _ _ _ _ _

=> p