Ôn luyện từ vựng vào 6 số 50

2/19/2021 8:25:00 AM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 50 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

Sau khi học xong 10 từ vựng, hãy cùng chơi một trò chơi nhỏ để ôn tập lại nhé!

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.50

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • develop
 • determine
 • populate
 • consider

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • produce
 • perform
 • practise
 • prepare

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • regular
 • important
 • annoying
 • fantastic

Choose the word that is different from the rest.

 • cap
 • tip
 • crown
 • hat

Choose the word that is different from the rest.

 • practice
 • habit
 • routine
 • tradition

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

Don't forget to take out the trash.

 • garbage
 • assets
 • item
 • savings

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

The road was just wide enough for two vehicles to pass.

 • great
 • huge
 • narrow
 • precise

Read the description and write the correct word in the blank.

a notice showing information or instruction, etc (4 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

To know who somebody is or what something is because you have seen or heard them or it before (9 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

A set of different things of a particular type (5 letters):