Ôn luyện từ vựng vào 6 số 52

2/22/2021 1:44:00 PM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 52 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.52

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • invited

 • situated

 • allowed

 • donated

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • garden

 • standard

 • artist

 • postcard

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • cupboard

 • product

 • discuss

 • suggest

Their house is _____ big nor small.

 • either
 • neither
 • so
 • not

My parents lent me the money. _____, I couldn't have afforded the trip.

 • Therefore
 • Otherwise
 • So
 • Then

How do you _____ when changes happen?

 • react
 • refer
 • review
 • release

Choose the word that is different from the rest.

 • cycle
 • drive
 • ride
 • walk

Choose the word that is different from the rest.

 • person
 • society
 • individual
 • human

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

The centre offers leisure activities for everyone, whatever your age or physical condition.

 • unnatural
 • chemical
 • mental
 • illegal

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

He tried to prove his theory to his friends.

 • explain
 • imply
 • refute
 • describe