Ôn luyện từ vựng vào 6 số 53

2/22/2021 1:51:00 PM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 53 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.53

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • belief
 • desert
 • result
 • advice

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • beautiful
 • attractive
 • effective
 • enormous

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

The book was never actually published.

 • really
 • totally
 • fairly
 • slightly

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

She is travelling to New York to sign the deal.

 • outline
 • article
 • statement
 • contract

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

We spent the day at the coast.

 • edge
 • bank
 • shore
 • border

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

There are quite a few in this article. (FALSE)

Read the description and write the correct word in the blank.

Something you give to somebody, especially on a special occasion or to say thank you (4 letters):

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

Peter failed his in history. (EXAMINE)

Read the description and write the correct word in the blank.

The act of using your teeth to cut and tear into something (4 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

A sudden, violent shaking of the earth’s surface (10 letters):