Ôn luyện từ vựng vào 6 số 54

2/23/2021 3:41:00 PM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 54 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.54

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • imagine
 • understand
 • recycle
 • determine

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • balloon
 • report
 • journey
 • surprise

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • answer
 • attack
 • value
 • image

The two species are in fact _____ different from one another. They are not the same at all.

 • quickly
 • pretty
 • soon
 • quite

Would you _____ walk or take the bus?

 • prefer
 • rather
 • wish
 • like

He has just returned from a three-day _____ to Australia.

 • trip
 • plan
 • flight
 • move

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

The explorers are weak from hunger. They've had nothing to eat since yesterday.

 • emptiness
 • fullness
 • eating
 • production

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

The money will be used for specific purposes.

 • particular
 • popular
 • general
 • illegal

Look at these pictures. What is the word for each one? The first letter is already there. There is one space for each other letter in the word.

 This is something hard to understand or answer.

 p _ _ _ _ _

=> p

 This is a short trip in which people visit many places.

 t _ _ _ 

=> t