Ôn luyện từ vựng vào 6 số 55

2/23/2021 3:51:00 PM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 55 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.55

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • conclusion

 • instrument

 • solution

 • including

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • magic

 • favor

 • travel 

 • passage 

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • massage

 • message

 • image

 • village

Choose the word that is different from the rest.

 • nearly
 • enough
 • usually
 • barely

Choose the word that is different from the rest.

 • outline
 • frame
 • list
 • structure

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

Maria doesn't like her job. She finds it boring.

 • interesting
 • strange
 • normal
 • tedious

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

All flights have been cancelled because of bad weather.

 • delayed
 • abolished
 • ignored
 • refused

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

Don't forget to take out the garbage.

 • bottle
 • litter
 • garage
 • item

Read the description and write the correct word in the blank.

A small group of people who play music together (4 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

A private road that leads from the street to a house (8 letters):