Ôn luyện từ vựng vào 6 số 58

2/24/2021 8:17:00 AM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 58 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.58

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • mean

 • heat

 • bread

 • clean

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • box

 • vote

 • lock

 • job

I would _____ to go camping with my friends rather than stay home alone.

 • had
 • sooner
 • like
 • prefer

Rudy is making good _____ in Maths. He's got high marks in his recent Maths tests.

 • progress
 • arrangement
 • problem
 • calculation

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

A relationship of mutual respect between buyer and seller is key.

 • contempt
 • reference
 • conference
 • response

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

He was born in a rich and powerful family.

 • powerless
 • homeless
 • penniless
 • valueless

Read the description and write the correct word in the blank.

The leader of the country (9 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

The knowledge and ability to do something well (5 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

The physical power that you have (8 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

In a way or by some means which is not known (7 letters):