Ôn luyện từ vựng vào 6 số 59

2/24/2021 8:38:00 AM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 59 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.59

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • action
 • factor
 • amount
 • feature

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • ahead
 • forward
 • instead
 • before

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • evidence
 • eraser
 • election
 • example

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

We were flying above the clouds.

 • under
 • over
 • towards
 • beside

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

We always have a strong belief in the power of education.

 • spirit
 • faith
 • idea
 • doubt

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

There was a long table in the center of the room.

 • border
 • surface
 • middle
 • outside

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

Is this word in common use?

 • unusual
 • ordinary
 • unique
 • famous

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

This software will help you calculate accurate for each job that you do. (COST)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

She gave us a brief of the new product's functions. (DEMONSTRATE)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

The  between Asian education and Western education is huge. (DIFFERENT)