Ôn luyện ngữ pháp vào 6 số 4: Present Simple tense (Thì hiện tại đơn)

9/10/2020 3:00:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Present Simple Tense ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, em hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, em đã ôn lại những kiến thức cơ bản về thì Hiện tại đơn:

 • Cấu trúc 
 • Cách chia động từ theo chủ ngữ ở thì Hiện tại đơn
 • Cách dùng thì Hiện tại đơn
 • Một số dấu hiệu nhận biết thì Hiện tại đơn

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về thì Hiện tại đơn đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Make a complete sentence using the given wordsChange the form of the words or add other words if necessary.

My father/ like/ listen/ music/ the evenings.

Make a complete sentence using the given wordsChange the form of the words or add other words if necessary.

She / always / bring / helmet / when / she / ride / motorbike.

Make a complete sentence using the given wordsChange the form of the words or add other words if necessary.

What/ he/ usually/ do/ at night?

My father always _____ the crossword in the newspaper before breakfast.

 • writes
 • works
 • does
 • makes

The train to Ha Noi _____ at 10 a.m tomorrow.

 • leave
 • is going to leave
 • leaves
 • is leaving

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Choose the part that needs correction and correct it.

What are you doing when it’s cold?

Error:

=> Correction:

Choose the part that needs correction and correct it.

The most important period of physical growth in humans occurred during their first two years.

Error:

=> Correction: