Đề cương ôn tập HK II môn Anh lớp 5 - Pronunciation

4/26/2019 11:17:20 PM
Đề đã có giải thích đáp án chi tiết. Biên soạn bởi Thầy Bùi Văn Vinh (ĐHSP HN) - GV chuyên luyện ngữ pháp, chuyên gia viết sách Tiếng Anh. SĐT: 0977.267.662. FB: https://www.facebook.com/quoc.vinh.10

Choose the odd one out of the words that has a different pronunciation

 • children
 • chat
 • catch
 • character

Choose the odd one out of the words that has a different pronunciation

 • help
 • dentist
 • fever
 • send

Choose the odd one out of the words that has a different pronunciation

 • durian
 • hungry
 • music
 • cucumber

Choose the odd one out of the words that has a different pronunciation

 • normal

 • go
 • close
 • cold

Choose the odd one out of the words that has a different pronunciation

 • police
 • library
 • dinner
 • milk

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • head

 • bed
 • pretty
 • better

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • speech
 • charity
 • child
 • chef

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • cat
 • ceiling
 • nice
 • center

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • describe
 • title
 • licence
 • little

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • found
 • thought
 • bought
 • ought

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • thirsty
 • dirt
 • first
 • notice

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • application

 • comment
 • curly
 • citizen

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • satisfactory
 • badly
 • festival
 • sadness

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • cow
 • slow
 • bowl
 • know

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • academic
 • traditional
 • pronunciation
 • injection

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • chin
 • check
 • chaos
 • charge

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • theatre
 • therefore
 • throughout
 • thunder

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • meat
 • bread
 • reason

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • tin
 • tight
 • shine
 • fine

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • beat
 • meat
 • bean
 • threat

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • volunteer
 • object
 • rod
 • annoy

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • device
 • assistant

 • rise
 • ripe

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • tube
 • supermarket
 • cupboard
 • usual

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • safety
 • pane
 • demonstrate
 • wardrobe

Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

 • socket
 • uniform
 • export
 • store