Bộ câu hỏi ôn tập nhanh Từ vựng cho IOE lớp 4

8/28/2019 11:49:55 AM
Câu hỏi yêu cầu điền một vài chữ cái còn thiếu để tạo thành từ có ý nghĩa mà HS có thể gặp trong IOE lớp 4.

Fill in the blank

Q. Good mo _ _ ing, Peter.

A. Good moing, Peter.

Fill in the blank

Q. I like orange jui _ e.

A. I like orange juie.

Fill in the blank

Q. This i_ a ruler.

A. This i a ruler.

Fill in the blank

Q. Where is Minh from? - _ _ is from Paris.

A. Where is Minh from? - is from Paris.

Fill in the blank

Q. _ esk.

A. esk. 

Fill in the blank

Q. f _ ower.

A. fower

Fill in the blank

Q. b _ _ k

A. bk

Fill in the blank

Q. This is my r _ om.

A. This is my rom.

Fill in the blank

Q. chi _ ken

A. chiken

Matching 

 • Notebook
 • book
 • question
 • kite
 • pen
 • sofa
 • teacher
 • window
 • house
 • orange
 • friend
 • violin
 • butterfly
 • plane
 • cow
 • fish
 • mother
 • ice cream
 • family
 • star

Fill in the blank

Q. I’m seven years o _ _ .

A. I’m seven years o.

Fill in the blank

Q. H _ _ name is Mary.

A. H name is Mary.

Fill in the blank

Q. Your scho_ _ is big.

A. Your scho is big.

Fill in the blank

Q. St _ _ d up, please.

A. Std up, please.

Fill in the blank

Q. How _ _ e you ?

A. How e you ?

 

Fill in the blank

Q. I’m fine, th _ _ _s.

A. I’m fine, ths.

Fill in the blank

Q. I’m se _ en years old.

A. I’m seen years old.

Fill in the blank

Q. Where are you f _ _ _ ?

A. Where are you f?

Fill in the blank

Q. What's s_bject do you like?

A. What's sbject do you like?

Matching

 • write
 • Teddy bear
 • lion
 • chicken
 • house
 • girl
 • drink
 • yo-yo
 • lamp
 • ice cream

Fill in the blank

Q. augu _ t

A. augut         

Fill in the blank

Q. M _ rch

A. Mrch

Fill in the blank

Q. This is my school  libr_ry.

A. This is my school  librry.

Fill in the blank

Q. Mary is hap _ y because  today is her bithday.

A. Mary is hapy because  today is her bithday.

Fill in the blank

Q. Good bye. See you tomorr _ w.

A. Good bye. See you tomorrw.

Fill in the blank to make a word

Q. cak _

A. cak