Đề cương ôn tập HK II môn Anh lớp 4 - Vocabulary #1

4/26/2019 4:25:14 PM
Đề đã có giải thích đáp án chi tiết. Biên soạn bởi Thầy Bùi Văn Vinh (ĐHSP HN) - GV chuyên luyện ngữ pháp, chuyên gia viết sách Tiếng Anh. SĐT: 0977.267.662. FB: https://www.facebook.com/quoc.vinh.10

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
DIANOSAUR
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
MUSEAUM
=>  

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
ROBOTE
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
SKEALETON
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
ALIAVE
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
DEASD
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
SCAERY
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
MOADEL
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
TEAEM
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
TREAINERS
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
PLUAYERS
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
RASCKET
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
JEACKET
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
TROPHIY
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
SCOREA A GOLD
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
KISCK
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
REEAD A MAP
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
TUREN LEFT
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
TRAEFFIC LIGHT
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
PETROEL STATION
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
ROUNDEABOUT
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
TURN RITGHT
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
GO STREAIGHT ON
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
HURREY
=>