Đề cương ôn tập HK II môn Anh lớp 4 - Vocabulary #2

4/26/2019 4:28:13 PM
Đề đã có giải thích đáp án chi tiết. Biên soạn bởi Thầy Bùi Văn Vinh (ĐHSP HN) - GV chuyên luyện ngữ pháp, chuyên gia viết sách Tiếng Anh. SĐT: 0977.267.662. FB: https://www.facebook.com/quoc.vinh.10

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
BREAEK
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
REAPAIR
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
COMFORETABLE
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
EXAPENSIVE
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
WOOADEN
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
MEATAL
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
MODAERN
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
CHEAEP
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
CARTEOON
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
RADAIO
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
DOCUMENATARY
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
CHAENNEL
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
MOIBILE PHONE
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
THE NEAWS
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
ADAVERT
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
REAMOTE CONTROL
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
WIEFE
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
MOTHER-IN-LAWE
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
FATHERE-IN-LAW
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
HEUSBAND
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
DAUGEHTER
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
NOIECE
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
NEIPHEW
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
SEON
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
STEOPPED
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
TIDEIED
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
EXCEITED
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
AUDAIENCE
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
DIEARY
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
CHANSGED
=>