Đề cương ôn tập HK II môn Anh lớp 4 - Grammar & Structure #2

4/26/2019 4:42:17 PM
Đề đã có giải thích đáp án chi tiết. Biên soạn bởi Thầy Bùi Văn Vinh (ĐHSP HN) - GV chuyên luyện ngữ pháp, chuyên gia viết sách Tiếng Anh. SĐT: 0977.267.662. FB: https://www.facebook.com/quoc.vinh.10

Choose the correct answers.

Look at _________! He’s so tall.  

 

 • he
 • him
 • his

Choose the correct answers.
We _________ to the theatre on Fridays.

 • are sometimes go
 • go sometimes
 • sometimes go

Choose the correct answers.
_________ a car in the street?

 • Is there
 • Are there
 • Are they

Choose the correct answers.
Is there ________ letter for me?

 • some
 • any
 • a

Choose the correct answers.
What do you do __________ the afternoon?

 • in
 • on
 • at

Choose the correct answers.
______ is from Japan.

 • She
 • Her
 • Hers

Choose the correct answers.
I am ______ English exercises now.

 • do
 • did
 • doing
 • does

_______ you want to play badminton?

 • Does
 • Do
 • Doing
 • Can

Choose the correct answers.
There __________ a lot of students there yesterday.

 • were
 • are
 • was
 • is

Choose the correct answers.
What ___________ you do last weekend?

 • are
 • do
 • does
 • did

Choose the correct answers.
How ___________ do you play football?

 • usually
 • sometimes
 • often
 • always

Choose the correct answers.
- What’s your house ________?

- It’s a big house. It’s got a small garden.

 • look
 • like
 • likes
 • liked

Choose the correct answers.
- _______you go to Mary’s birthday party?

– Yes, I did.

 • Do
 • Does
 • Did
 • Doing

Choose the correct answers.
Jack is from Malaysia and his nationality is _______

 • Malaysian
 • Australian
 • Cambodian
 • Japanese

Choose the correct answers.
Tony lives _______ 60 Ba Trieu street with his family.

 • in
 • at
 • on
 • to

Choose the correct answers.
Mai lives _______ the third floor of Ha Noi tower.

 • in
 • at
 • on
 • to

Choose the correct answers.
Tony’s birthday is _________ October.

 • in
 • at
 • on
 • to

Choose the correct answers.
I’ll _______ a singer in the future.

 • be
 • is
 • am
 • being

Choose the correct answers.
- What ________ you be in the future?

– I’ll be a doctor.

 • is
 • am
 • being
 • will