Đề cương ôn tập HK II môn Anh lớp 4 - Writing #1

4/26/2019 4:48:05 PM
Đề hiện chưa có giải thích đáp án chi tiết. Biên soạn bởi Thầy Bùi Văn Vinh (ĐHSP HN) - GV chuyên luyện ngữ pháp, chuyên gia viết sách Tiếng Anh. SĐT: 0977.267.662. FB: https://www.facebook.com/quoc.vinh.10

Write the words in the correct order to make questions.
you/ eat/ did/ what
=> ?

Write the words in the correct order to make questions.
Henry and Andy/ where/ have lunch/ did
=> ?

Write the words in the correct order to make questions.
why/ Max/ buy/ did/ ten postcards
=> ?

Write the words in the correct order to make questions.
the money/ where/ did/ find/ they
=> ?

Write the words in the correct order to make questions.
you/ learn/ did/ about rocks and plants/ what
=> ?

Write the words in the correct order to make questions.
you / did/ hear / when/ the good news
=> ?

Write the sentences, use the adverb in brackets.
I cycle to school. (usually)
=> .

Write the sentences, use the adverb in brackets.
They sit by the door. (always)
=> .

Write the sentences, use the adverb in brackets.
Dara is hungry at 5 o’clock. (sometimes)
=> .

Write the sentences, use the adverb in brackets.
Beth goes shopping during the week. (never)
=> .

Write the sentences, use the adverb in brackets.
Grandpa and Grandma are at home on Sundays. (usually)
=> .

Write the sentences, use the adverb in brackets.
I’m late for school. (never)
=> .

Write the words in the correct order to make questions.
Why/ hungry/ are/ you
=> ?

Write the words in the correct order to make questions.
England/ so green/ why/ is
=> ?

Write the words in the correct order to make questions.
drive/ do/ you/ so fast/ why
=> ?

Write the words in the correct order to make questions.
Helen/ is/ why/ crying
=> ?

Write the words in the correct order to make questions.
did/ get/ why/ we/ lost
=>

Write the words in the correct order to make questions.
score/ a lot of/ does/ Frank/ goals/ why
=> ?

Write the words in the correct order to make questions.
enjoy/ you and Jason/ why/ camping/ do
=> ?

Write the words in the correct order to make questions.
arrive/ at the concert/ late/ Penny and Tina/ did/ why
=>?

Write the words in the correct order to make questions.
why/ Cara/ tired/ is/ always
=> ?

Write the words in the correct order to make questions.
is/ late/ always/ for class/ why/ Anna
=> ?