ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II - LỚP 3#5

5/3/2019 7:58:54 AM
Đề đã có giải thích đáp án chi tiết. Biên soạn bởi Thầy Bùi Văn Vinh (ĐHSP HN) - GV chuyên luyện ngữ pháp, chuyên gia viết sách Tiếng Anh. SĐT: 0977.267.662. FB: https://www.facebook.com/quoc.vinh.10

Choose the correct answer

Can she drive a car?

 • Yes, she is.
 • Yes, she can.
 • Yes, she does.
 • Yes, she do.

Choose the correct answer

- What’s _______ name?
– He’s Tim.

 • her
 • his
 • she
 • he

Choose the correct answer

- Goodbye, Sam.
- _______.

 • Good morning
 • Good night
 • See you again
 • Hi, I’m John

Choose the odd one out

 • you
 • mother
 • father
 • sister

Choose the odd one out:

 • read
 • sing
 • draw
 • plays

Choose the odd one out:

 • May
 • April
 • June
 • Peter

Choose the correct answer

My name _______ Ngan.

 • am
 • is
 • are
 • and

Choose the correct answer

My sister can _______ a pony.

 • bye
 • ride
 • ride’s
 • rides

Choose the correct answer

The map is _______ the wall.

 • under
 • on
 • in
 • for

Choose the odd one out:

 • balloon
 • yo-yo
 • doll
 • school

Rearrange the letters or words in the right order.
your/ What’s/ name?
=>

Rearrange the letters or words in the right order.
you/ are/ How/?
=>

Rearrange the letters or words in the right order.
thank you/ fine,/ I’m/.
=>

Rearrange the letters or words in the right order.
old/ How/ you/ are/?
=>

Rearrange the letters or words in the right order.
years/ am/ I/ six/ old.
=>

Rearrange the letters or words in the right order.
Alison/ is/ This/.
=>

Rearrange the letters or words in the right order.
is/my/This/family.
=>

Rearrange the letters or words in the right order.
to/ Nice/ you/ meet/!
=>

Rearrange the letters or words in the right order.
morning/ Good/ teacher!
=>

Rearrange the letters or words in the right order.
Jenny./ Her/ is/ name 
=>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
TIRAED =>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
ANGREY =>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
HUNGRAY =>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
SCAERED =>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
BRAEVE =>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
COOLE =>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
COALD =>

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.
HAPPIY =>