Đề cương ôn tập học kì I Tiếng Anh lớp 3 - Phần 2

8/5/2019 12:03:18 PM
Biên soạn bởi Thầy Bùi Văn Vinh (ĐHSP HN) - GV chuyên luyện ngữ pháp, chuyên gia viết sách Tiếng Anh. SĐT: 0977.267.662. FB: https://www.facebook.com/quoc.vinh.10. Đã có giải thích đáp án chi tiết. Đề đã có giải thích đáp án chi tiết.

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.

 1. FLOWEAR =>
 2. TRAEE =>
 3. CLOEUD =>
 4. PUEDDLE =>
 5. KIATE =>
 6. BICEYCLE =>

Make the sentences. Use “I can”

 1. catch a ball =>
 2. hit a ball =>
 3. kick a ball =>
 4. read English =>
 5. write English =>

Choose cool; cold; hot; warm.

 1. What’s the weather like in the spring? => It’s .
 2. What’s the weather like in the fall? => It’s .
 3. What’s the weather like in the winter? => It’s .
 4. What’s the weather like in the summer? => It’s .

Reorder the sentences.

 1. one ball./ is/ There =>
 2. five puddles./ There/ are =>
 3. two flowers./ are/ There =>
 4. It’s/ the/ on/ table. =>
 5. They’re/ the tree./ under =>

Choose the words for the topic "toy".

 • eyes
 • pen
 • ball
 • legs
 • teddy
 • ruler
 • hands
 • book
 • train
 • puzzle
 • face
 • pencil

Choose the words for the topic "school".

 • eyes
 • book
 • train
 • pen
 • puzzle
 • face
 • pencil
 • hands
 • ruler
 • teddy
 • legs
 • ball

Choose the words for the topic "body".

 • eyes
 • pen
 • ball
 • legs
 • teddy
 • ruler
 • train
 • book
 • puzzle
 • face
 • pencil