ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 LỚP 6 - Phát âm

5/9/2019 12:56:26 PM
Đề đã có giải thích đáp án chi tiết. Biên soạn bởi Thầy Bùi Văn Vinh (ĐHSP HN) - GV chuyên luyện ngữ pháp, chuyên gia viết sách Tiếng Anh. SĐT: 0977.267.662. FB: https://www.facebook.com/quoc.vinh.10

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three

 • looked
 • watched
 • carried
 • stopped

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other 

 • study
 • success
 • surprise
 • sugar

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three 

 • unite
 • underline
 • university
 • uniform

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three 

 • danger
 • angry
 • language
 • passage

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • character
 • children
 • teacher
 • change

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three 

 • read
 • beat
 • bread
 • heat

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three 

 • put
 • but
 • peanut
 • shut

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three 

 • what
 • hat
 • cat
 • fat

In three of the four words, the underlined part is pronounced the same; in the fourth word, the underlined part is pronounced differently. Find the fourth word.

 • held
 • flew
 • mend
 • tent

In three of the four words, the underlined part is pronounced the same; in the fourth word, the underlined part is pronounced differently. Find the fourth word.

 • quiet
 • industry
 • relative
 • participant

In three of the four words, the underlined part is pronounced the same; in the fourth word, the underlined part is pronounced differently. Find the fourth word.

 • nothing
 • clothes
 • hold
 • told

In three of the four words, the underlined part is pronounced the same; in the fourth word, the underlined part is pronounced differently. Find the fourth word.

 • bear
 • ear

 • tear
 • hear

In three of the four words, the underlined part is pronounced the same; in the fourth word, the underlined part is pronounced differently. Find the fourth word.

 • lot
 • floor
 • box
 • dog

In three of the four words, the underlined part is pronounced the same; in the fourth word, the underlined part is pronounced differently. Find the fourth word.

 • small
 • law
 • tall
 • plane

In three of the four words, the underlined part is pronounced the same; in the fourth word, the underlined part is pronounced differently. Find the fourth word.

 • float
 • noun
 • about
 • out

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • arrive

 • abroad
 • around

 • armchair

In three of the four words, the underlined part is pronounced the same; in the fourth word, the underlined part is pronounced differently. Find the fourth word.

 • snow

 • cold
 • prison
 • Chicago

In three of the four words, the underlined part is pronounced the same; in the fourth word, the underlined part is pronounced differently. Find the fourth word.

 • great
 • hate
 • heat
 • afraid