Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 10 số 5: Frequently used Modal verb (Động từ khuyết thiếu thông dụng)

10/7/2020 4:00:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về các Modal Verbs ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Các động từ khuyết thiếu:

 • Các chức năng của Động từ khuyết thiếu
 • Phân biệt Can/Could
 • Phân biệt May/Might
 • Phân biệt Must/Have to
 • Phân biệt Should

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về các động từ khuyết thiếu này, đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 nhé!

Please Mum, _____ I watch the film tonight? I have finished all my homework.

 • would
 • may
 • do
 • should

If you want to stay slim and healthy, you _____ reduce the amount of fast food you eat every day.

 • may
 • should
 • need
 • would

It _____ rain this evening. Why don't you take an umbrella?

 • might
 • would
 • had better
 • must

I'm not sure what he will decide to do. He _____ leave the job.

 • must
 • will
 • should
 • may

You haven’t got time to do the gardening. I think you _____ a gardener, don’t you think so?

 • ought to employ
 • have employed
 • are employing
 • must have employed

_____ stand up when the teacher entered the room at your school?

 • Had you
 • Did you have to
 • Must you
 • Needed you to

We _____ anything tonight. We _____ the leftovers from yesterday’s dinner party.

 • must not have cooked / will eat
 • won’t have cooked / should eat
 • might not cook / would eat
 • needn’t cook / can eat
We have plenty of time for doing the work. We _____ be hurried.
 • needn't
 • shouldn't
 • mustn't
 • couldn't

In parts of Africa, women still _____ water a long way to their village.

 • might carry
 • could have carried
 • have to carry
 • must have carried

All applicants _____ hand in their application forms by Friday at the latest.

 • may
 • must
 • ought
 • might

I was falling asleep while I was typing my speech last night. The only way I _____ awake was by drinking lots of strong coffee.

 • ought to stay
 • have stayed
 • may stay
 • could stay

Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the sentence given.

I will probably do well in my next English test.

 • I will have to do well in my next English test.
 • I must do well in my next English test.
 • I will definitely do well in my coming English test.
 • I might do well in my coming English test.

Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the sentence given.

Smoking is prohibited in this restaurant.

 • You may smoke in this restaurant.
 • You mustn't smoke in this restaurant.
 • You can smoke in this restaurant.
 • You needn’t smoke in this restaurant.

Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the sentence given.

You are not allowed to use a dictionary in the exam.

 • You can’t use a dictionary in the exam.
 • You must use a dictionary in the exam.
 • You don’t have to use a dictionary in the exam.
 • You might use a dictionary in the exam.

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

It's a good idea to rest until your leg is better.

=> You .......... until your leg is better.

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word in brackets.

They had the ability to go on holiday last summer. (ABLE)