Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 10 số 40: Reported speech: Changing verb tenses

12/28/2020 5:47:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Câu tường thuật: thay đổi thì ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn xem trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Câu tường thuật: thay đổi thì:

 • Giới thiệu chung về Câu tường thuật
 • Các dạng Câu tường thuật
 • Cách lùi thì trong Câu tường thuật thay đổi thì
 • Cách đổi động từ khuyết thiếu trong Câu tường thuật thay đổi thì
 • Cách đổi đại từ trong Câu tường thuật
 • Cách đổi trạng từ và từ chỉ định trong Câu tường thuật

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Câu tường thuật: thay đổi thì có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 nhé!

Andrew told me that they _____ fish the _____ day.

 • have not eaten / ago
 • had not eaten / previous
 • did not eat / before
 • would not eat / last

My parents told me that they _____ the following day.

 • will visit you
 • would visit me
 • visited me
 • has visited me

Mr. Long said that he ____ in Ho Chi Minh City then.

 • is living
 • has lived
 • will live
 • lived

He said that he _____ there the following month.

 • would leave
 • leaves
 • will have
 • left

She insisted that the reporter _____ her as his source of information.

 • didn’t mention
 • doesn’t mention
 • hadn’t mentioned
 • won't mention

Choose the underlined part that needs correction.

She said that the books in the library would be available tomorrow.

 • that
 • in
 • would be
 • tomorrow

Choose the underlined word or phrase that needs correction.

He said that he has done his homework since 7 o’clock.

 • said
 • has done
 • homework
 • since

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

“I come from England.” Mr. Johnson said

=> Mr. Johnson said .............

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

"We are making progress for the official meeting in Singapore next week." said the statesman.

=> The statesman said ...........

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

"Matthew joined the drama group last month," Bill told me.

=> Bill told ............

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

Mary said she would hold an event about skincare the following month. (WILL)

Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the sentence given. 

"I visited my grandmother last week," Tom said.

 • Tom said I visited his grandmother last week.
 • Tom said I visited his grandmother the week before.
 • Tom said he has visited his grandmother the week before.
 • Tom said he had visited his grandmother the week before.

Choose the sentence that is closest in meaning to the following question.

“I was walking home when I saw the accident yesterday,” James said.

 • James said he had been walking home when he had seen the accident the day before.
 • James said was walking home when he had seen the accident the day before.
 • James said he had been walking home when he saw the accident the day before.
 • James said he was walking home when he saw the accident the day before.

Choose the sentence that is closest in meaning to the following sentence.

"Your application must be submitted before the end of the month," said the secretary to applicants.

 
 • The secretary told the applicants not to submit their application before the end of the month.
 • The secretary said that the application had to be submitted before the end of the month.
 • The secretary asked that the applicants submit their application before the end of the month.
 • The secretary reminded the applicants to submit their applications before the end of the month.