Từ vựng chủ đề Sở thích và trò giải trí - Hobbies & Pastimes

Bên cạnh các từ chỉ sở thích, trò vui chơi giải trí trong tiếng Anh, bài viết còn giúp bạn tích luỹ các cụm từ thông dụng liên quan tới chủ đề này.

Từ vựng chủ đề Sở thích & trò giải trí

Từ vựng Nghĩa Ví dụ
Go swimming Đi bơi They spent their afternoon on a yacht and went swimming in the ocean. 
Dance Nhảy Dance is not just a hobby or passion–it's a lifestyle.
Gardening Làm vườn My mother has always enjoyed gardening.
Go for a walk Đi dạo I often go for a walk in the park every morning.
Go partying Đi dự tiệc Do you like go partying?
Go shopping Đi mua sắm Girls are interested in go shopping.
Go to gym Đi tập thể hình  I go to gym every day to keep fit.
Go to the pub Đến quán bia, rượu I often go to the pub on weekends.
Hang out with friends Đi chơi với bạn My hobby is hanging out with friends.
Jogging Chạy bộ Jogging or running is a popular form of physical activity. 
Listen to music Nghe nhạc I like listening to music.
Mountaineering Đi leo núi Mountaineering is the act of trekking and climbing mountains, often with specialised equipment.
Play sports Chơi thể thao I like playing sports, such as badminton, football and basketball.
Read books Đọc sách I’m keen on reading books.
Sing Hát She began her singing career at the age of seven.
Sleep Ngủ Sleep and napping are my favorite, yet least practiced hobbies
Surf the Net Lướt net He spends a lot of time surfing the internet/Net/Web.
Take photographs Chụp ảnh He loves taking photographs.
Travel Du lịch I’m interested in traveling.
Watch Tv Xem tivi I often watch TV.

Mẫu câu hỏi về sở thích

Mẫu câu Nghĩa
What is your hobby?/ What sort of hobbies do you have? Sở thích của bạn là gì?/ Bạn có sở thích gì?
What do you like doing?

 

 

Bạn thích làm điều gì?

What do you do in your free time/ What do you get up to in your free time?/  What do you like doing in your spare time? Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh rỗi?
Have you got any favourite bands?  Bạn có yêu thích ban nhạc nào không?
Do you play any sports? Bạn có chơi thể thao không?
Which team do you support?  Bạn cổ vũ cho đội nào?

Mẫu câu trả lời về sở thích

Mẫu câu Nghĩa
  • In my free time, I… 

Vào thời gian rảnh rỗi, mình…

  • When I have some spare time, I…
Khi mình có thời gian rảnh, mình…
  • When I get the time, I… 
Khi mình có thời gian, mình…
  • If I’m not working, I… 
Khi không làm việc,…

Ngoài "I like", các cách nói về sở thích

Cấu trúc Nghĩa Ví dụ

I’m keen on (+ noun / gerund)

   I'm keen on cycling.

I’m interested in (+ noun / gerund)

  I'm interested in watching football.

I’m into (+ noun / gerund)

  I’m into painting.

enjoy (+ noun / gerund)

  I enjoy preparing the food to eat. 

relax by… 

Tôi giải trí bằng cách… I relaxed by reading history books.

My hobbies are…

  My hobbies are reading books and learning English.

Lưu ý: Để nhấn mạnh, bạn có thể thêm các trạng từ chỉ mức độ, như “really”. “quite”, “very much”… 

Ví dụ:

Một số ví dụ cụ thể khi nói về sở thích, hình thức giải trí

1. What do you like to do in your free time/spare time?

> In my free time, I like to ...

2. How do you spend your holidays or weekends?

> Simply I can ... 

Xem thêm: