Cấu trúc đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 trường Chuyên Ngoại Ngữ năm 2018

Theo tài liệu phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2500 /QĐ-ĐHNN ngày 12 tháng 12 năm 2017, đề thi môn tiếng Anh vào trường Chuyên Ngoại Ngữ năm 2018 sẽ là:

Cấu trúc phần thi tự luận:

Phần này chỉ có 01 câu, yêu cầu viết một văn bản dài khoảng 250 từ cho một chủ đề cho sẵn có liên quan đến chương trình giảng dạy tiếng Anh trung học cơ sở.

Cấu trúc phần thi trắc nghiệm: 

Tổng số 80 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn, gồm các phần như sau.

Phần thi Yêu cầu Số câu hỏi

Cách phát âm của âm vị trong từ

Chọn 01 trong 04 lựa chọn có phần gạch chân có cách phát âm khác với những lựa chọn còn lại.

05

Trọng âm của từ

Chọn 01 từ trong 04 từ đã cho có vị trí trọng âm khác với các từ còn lại.

05

Tìm từ/cụm từ Đồng nghĩa

Chọn 01 từ hoặc cụm từ trong 04 lựa chọn đồng nghĩa với từ/cụm từ được gạch chân trong câu hỏi.

03

Tìm từ/cụm từ Trái nghĩa

Chọn 01 từ hoặc cụm từ trong 04 lựa chọn trái nghĩa với từ/cụm từ được gạch chân trong câu hỏi.

03
Tìm lỗi sai

Chọn 01 phần gạch chân trong 04 lựa chọn có chứa lỗi sai.

06
Hoàn thành câu

Chọn 01 từ hoặc cụm từ trong 04 lựa chọn để hoàn thành câu.

10
Điền từ

Cho 01 đoạn văn có độ dài từ 200-300 từ với 08 chỗ trống được đánh số theo thứ tự. Dưới đoạn văn có 8 câu hỏi tương ứng với các chỗ trống đó.  Chọn 01 lựa chọn đúng trong 04 lựa chọn cho sẵn để điền vào chỗ trống trong đoạn văn.

Phần thi này nhằm kiểm tra kiến thức về từ vựng, ngữ pháp trong mệnh đề, câu và diễn ngôn tiếng Anh.

08
02 Bài đọc

Mỗi bài đọc có độ dài khoảng 250-400 từ. Yêu cầu thí sinh dọc đoạn văn và trả lời 08 câu hỏi kèm theo.

Phần thi này đánh giá khả năng đọc văn bản tiếng Anh lấy ý chính, xác định cấu trúc, hiểu mục đích, thái độ, quan điểm của tác giả, hiểu thông tin chi tiết, nghĩa của từ và cụm từ, tham chiếu, hàm ngôn, suy diễn qua ngữ cảnh.

16
Hoàn thành câu

Mỗi câu hỏi gồm 01 hội thoại có 02 lượt lời (01 lời nói và 01 lời đáp), trong đó lời nói hoặc lời đáp có 01 chỗ trống mà thí sinh cần chọn một trong các lựa chọn A, B, C, D để hoàn thành.

05
Sắp xếp hội thoại

Mỗi câu hỏi gồm 01 đoạn hội thoại có 4-6 lượt lời bị xáo trộn thứ tự và được đánh dấu bằng chữ cái in thường a, b, c, d, e, f. Dưới hội thoại có 04 lựa chọn A, B, C, D là các cách sắp xếp các lượt lời theo trật tự khác nhau. Chọn 01 trong 04 lựa chọn là trật tự đúng của các lượt lời trong hội thoại đã cho.

05
Viết lại câu

Mỗi câu hỏi gồm 01 câu hoặc cặp câu tiếng Anh đi kèm với 04lựa chọn A,B,C,D là các cách diễn đạt khác nhau có liên quan đến câu hoặc cặp câu đó. 

Chọn câu đồng nghĩa hoặc cận nghĩa nhất với câu hoặc cặp câu đã cho trong câu hỏi.

05 
Kết hợp câu

Mỗi câu hỏi gồm 01 cặp câu tiếng Anh đi kèm với 04 lựa chọn A, B, C, D là các cách diễn đạt khác nhau có liên quan đến cặp câu đó. Chọn câu đồng nghĩa hoặc cận nghĩa nhất với cặp câu đã cho trong câu hỏi.

Phần thi này đánh giá khả năng hiểu nghĩa các câu đơn lẻ và mối liên hệ ngữ nghĩa giữa chúng; và khả năng kết hợp các câu đơn lẻ sử dụng cấu trúc câu phức và các liên từ phù hợp.

05 
Hoàn thành bài luận

Một đoạn văn gồm 200-250 từ có 4 cụm từ hoặc câu bị bỏ trống và được đánh số theo thứ tự. Dưới bài luận có 04 câu hỏi tương ứng với các chỗ trống. Chọn 01 cụm từ hoặc câu trong 04 lựa chọn cho sẵn trong mỗi câu hỏi để điền vào chỗ trống tương ứng trong bài luận đã cho.

Phần thi này kiểm tra khả năng hiểu nghĩa diễn ngôn hoặc văn bản tiếng Anh; Kiến thức về cách phát triển ý trong một văn bản tiếng Anh.

04 
 

Tổng cộng phần thi trắc nghiệm

80

 Xem thêm: Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2019