Mệnh đề danh ngữ: tóm lược lý thuyết và luyện tập nhanh

Mệnh đề danh ngữ  là mệnh đề có có chức năng như một danh từ trong câu. Để đọc hiểu tốt nhiều câu phức, để làm tốt dạng bài viết lại câu/nối câu, bạn hãy đọc về mệnh đề danh ngữ nhé!

Mệnh đề danh ngữ là gì?

Mệnh đề danh ngữ (hay còn gọi là mệnh đề danh từ) là mệnh đề phụ có chức năng như một danh từ. Trong câu, danh từ làm nhiệm vụ gì thì mệnh đề danh ngữ làm nhiệm vụ đó. Tức là nó có thể làm chủ ngữ, tân ngữ của động từ, tân ngữ của giới từ, bổ ngữ bổ nghĩa cho chủ ngữ, bổ ngữ bổ nghĩa cho tính từ.

Cụ thể, mệnh đề danh ngữ có những đặc điểm và chức năng gì?

Mệnh đề danh ngữ thường bắt đầu bằng if, whether và các từ để hỏi như  what, why, when, where, …và từ that. 

Chức năng:

Mệnh đề danh ngữ làm chủ ngữ trong câu.

Mệnh đề danh ngữ: tóm lược lý thuyết và luyện tập nhanh

Những câu có mệnh đề danh ngữ  làm chủ ngữ thường  có cấu trúc như sau:

Where/ when/ why/ what/ that…+ S+ V + V.


Ví dụ:

Mệnh đề danh ngữ làm tân ngữ sau động từ

Câu có mệnh đề danh ngữ làm bổ ngữ sau động từ thường có cấu trúc như sau:

S + V + what/  where/  when/ why/  that……+ S + V

Ví dụ:

Mệnh đề danh ngữ làm tân ngữ sau giới từ.

Câu dạng này thường có cấu trúc như sau:

S + V+ preposition + where/ what/  when/ why/ that….+ S + V.

 

Ví dụ:

Mệnh đề danh ngữ làm bổ ngữ cho chủ ngữ.

Những câu dạng này thường có cấu trúc như  sau:

S + to be + what/ where/ when/ why/that/...+ S+ V

 Ví dụ:

Một số cách viết lại câu sử dụng mệnh đề danh ngữ thường gặp

Chuyển câu trần thuật sang mệnh đề danh ngữ, dùng that.

He told me “I like cat”

He told me that he liked cat.

Chuyển câu hỏi Yes/ No dùng if/ whether

“Does John understand music?” he asked.

He asked whether John understood music

Chuyển câu hỏi dùng từ để hỏi

She asked him “What is your name?”

She asked him what his name was.

 

MỆNH ĐỀ DANH NGỮ RÚT GỌN

Mệnh đề danh ngữ có thể được rút gọn khi:

Khi đó, mệnh đề danh ngữ được rút gọn thành dạng: 

S + V + wh…+ to + V

 

Ví dụ: