Các quy tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Subject - Verb agreement (sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ) là một quy tắc ngữ pháp vô cùng cơ bản.

Khi viết mỗi câu, chúng ta cần để ý sử dụng động từ trong câu không chỉ đúng về thì (tense) mà còn phải hòa hợp với chủ ngữ.

Quy tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Quy tắc này rất đơn giản:

Chủ ngữ số ít thì động từ ở dạng số ít. Chủ ngữ số nhiều thì động từ ở dạng số nhiều.


Các quy tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 

Điều đáng nói chính là một số trường hợp khiến ta dễ nhầm lẫn trong việc xác định chủ ngữ là số ít hay số nhiều. Trong các đề thi THPT QG, ở dạng bài tìm lỗi sai, bạn cũng có thể gặp một câu có lỗi sai về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu những quy tắc để xác định chủ ngữ là số ít hay số nhiều nhé!

10 trường hợp cơ bản, dễ nhận biết chủ ngữ là số ít hay số nhiều

STT Chủ ngữ Dùng động từ
1

Một danh từ số ít hoặc đại từ số ít. E.g:

 • She is a teacher.
 • He was in London last month.
 • The company has just released some new products.

Lưu ý: Một số danh từ tận cùng bằng “s” nhưng không phải là danh từ số nhiều (ví dụ: News, Mathematics, Physics, Economics, Politics, Statistics, Electronics,  Linguistics, Electronics, Measles, Mumps, Rabises, Diabetes, Rickets, Atheletics, Aerobics, …)

Số ít
2

Một danh từ số nhiều hoặc đại từ số nhiều. E.g:

 • They are teachers.
 • We were in London last month.
 • The 2 companies have just released some new products.
Số nhiều
3

Động từ nguyên dạng, Danh động từ, Câu phụ

E.g: 

 • To work hard is necessary.
Số ít
4

Nhiều danh từ/đại từ nối với nhau bằng "and". E.g:

 • Jane, Mary and I are good friends.
Số nhiều
5

One of, Each of, Every of, Either of ...E.g:

 • One of my family’s members is going to Singapore nest month.
Số ít
6

Chủ ngữ là mang ý nghĩa là một con số, một khoảng thời gian, một mức giá cả, cự ly, đo lường. E.g: 

 • The number of bears decreases day by day.
 • 8 hours of sleeping is enough.
 • Three years is not a long time.
Số ít
7

A number of ... (một số ...). E.g:

 • A number of books in this library are really big.
Số nhiều

Danh từ chỉ quốc tịch. E.g:

 • Vietnamese always want to spend their time with family in Tet Holiday.
Số nhiều

Khi tính từ được dùng như một danh từ (để chỉ một tập hợp). E.g:

 • The vulnerable are really poor. (Những người khốn khổ thực sự rất nghèo.)
Số nhiều
10 

Chủ ngữ là danh từ chỉ một tập hợp (People, the police, the human race, man (loài người)). E.g:

 • The police are searching for him.
 Số nhiều

Những trường hợp đáng lưu ý, dễ nhầm lẫn khi xác định chủ ngữ là số ít hay số nhiều

STT Chủ ngữ Dùng động từ
1

Chủ ngữ là các danh từ/đại từ nối nhau bằng “and” nhưng diễn tả cùng một ý chung, hoặc có “every, each, many”. E.g:

 • Bread and butter is my favorite food.
 • Each boy and each girl has their own story.
Số ít
2

Chủ ngữ là các danh từ/đại từ nối với nhau bằng “or”, “nor”, “neither …. nor”, “either …or”, “not only …but also” thì lấy theo thứ gần động từ nhất. E.g:

 • It is you or I who am to go.
 • Neither John nor his friends have seen this movie before.
Theo cái gần động từ nhất.

Trường hợp đồng chủ ngữ, các danh từ được nối với nhau bởi “as well as”, “no less than”, “together with”, “along with” , “accompanied by” thì xác định theo chủ ngữ chính. E.g:

 • Mr Robbins, accompanied by his wife and children, is leaving tonight.
Theo chủ ngữ chính

None of , Any of ... có thể dùng cả ở động từ số ít và số nhiều, tùy thuộc vào danh từ sau nó là danh từ đếm được hay không đếm được. E.g:

 • None of my friends lives near my house.

Tùy thuộc danh từ sau "none of", "any of"

Chủ ngữ là những danh từ tập hợp (family, class, school, group, team, government, …) thì động từ. E.g:

 • My family opens a coffee shop. (Cả nhà tôi cùng mở một tiệm coffee.)
 • Our team want to go out. (Từng cá nhân trong team đều muốn đi chơi)
Chia số ít nếu chỉ tổng thể, chia số nhiều nếu nhấn vào từng cá nhân trong tổng thế đó.
6

Sử dụng chủ ngữ giả “It”.E.g:

 • It is her dogs that often bite people.
Chia theo chủ ngữ chính 

 

Một số lưu ý về chủ ngữ thực sự để động từ của nó phải hòa hợp theo:

Động từ và sự hòa hợp với chủ ngữ là một phần các bạn cần đi qua trong Lộ trình tự ôn ngữ pháp tiếng Anh, thật đơn giản phải không nào?

>>> Bạn muốn luyện tập về Sự phù hợp giữa Chủ ngữ và động từ không?

Bài luyện số 1 

Bài luyện số 2

Bài luyện số 3

Bài luyện số 4

Bài luyện số 5

 

>> Xem tiếp: Chia thì cho động từ