Chính sách bảo mật

I. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc tương tác trên website TiengAnhK12.

Chính Sách này mô tả cách TiengAnhK12 tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân (dưới đây gọi là NSD) tham gia truy cập, học tập, sử dụng thông tin trên TiengAnhK12. Việc NSD truy cập hoặc thực hiện các tương tác trên TiengAnhK12 được hiểu là NSD đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

II. Quy định cụ thể 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

2. Phạm vi sử dụng thông tin

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty có hệ thống máy chủ có khả năng lưu trữ thông tin khách hàng tối thiểu là 03 năm và tối đa là 10 năm. Trong quá trình hoạt động, công ty có thể nâng cao khả năng lưu trữ thông tin nếu cần thiết.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

5. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

6. Về việc liên kết với các website khác

7. Về việc chia sẻ Thông Tin NSD

8. Sử dụng Cookie

TiengAnhK12 cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của NSD khi truy cập và sử dụng tính năng của TiengAnhK12... nhằm làm trải nghiệm của người dùng thuận tiện hơn.

9. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin người dùng

Khi phát hiên thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, hoặc muốn hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình khách hàng vui ̣lòng gửi email  đến: Ms. Ngoc: tienganhk12.vn@cth.edu.vn hoặc gọi điện thoại tới số 0978-777-284 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ viêc cho TiengAnhK12. TiengAnhK12 cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.