Chính sách bảo mật

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc tương tác trên website TiengAnhK12.

Chính Sách này mô tả cách TiengAnhK12 tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân (dưới đây gọi là NSD) tham gia truy cập, học tập, sử dụng thông tin trên TiengAnhK12. Việc NSD truy cập hoặc thực hiện các tương tác trên TiengAnhK12 được hiểu là NSD đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

2. Quy định cụ thể 

 1. Về việc thu thập thông tin

2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

3. Về việc sử dụng Thông Tin NSD

4. Về việc liên kết với các website khác

5. Về việc chia sẻ Thông Tin NSD

6. Sử dụng Cookie

TiengAnhK12 cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của NSD khi truy cập và sử dụng tính năng của TiengAnhK12... nhằm làm trải nghiệm của người dùng thuận tiện hơn.