Hiểu đúng, đủ về cách dùng tính từ đuôi -ed và đuôi -ing

Tính từ được thành lập từ động từ (được gọi là "động tính từ" - participial adjective) có chức năng như những tính từ thông thường. Động tính từ được thành lập bằng cách thêm -ing hoặc -ed vào sau động từ (thành dạng V_ing và V_ed), và cách dùng tính từ đuôi -ed và đuôi -ing có sự khác nhau.

Cách dùng

Tính từ có đuôi "ed" được dùng để miêu tả ai cảm thấy như thế nào. Tính từ đuôi "ing" như "boring", "interesting", "frightening" được dùng để miêu tả ai, cái gì mang lại cảm giác như thế nào cho đối tượng khác.

Ví dụ:

Hiểu đúng, đủ về cách dùng tính từ đuôi -ed và đuôi -ing

Một số bạn hiểu rằng tính từ đuôi "ed" là để mô tả người còn đuôi "ing" để mô tả vật. Cách hiểu này xuất phát từ một số trùng hợp bạn thấy, nhưng tổng quát hóa thành quy tắc chung thì không đúng. Thông thường, chỉ con người mới cảm thấy điều gì (tương ứng với cách dùng của tính từ đuôi "ed") và sự vật thì mang lại cảm giác cho con người (tương ứng với cách dùng của tính từ đuôi "ing"). Ví dụ:

This history book is interesting. I get more interested in history. (Cuốn sách này thú vị. Tôi quan tâm hơn đến lịch sử rồi đấy)

Tuy nhiên, cách hiểu này đúng với nhiều trường hợp nhưng không đúng với tất cả. Chẳng hạn như trong câu sau:

Hiểu đúng, đủ về cách dùng tính từ đuôi -ed và đuôi -ing

Trong những câu trên, dù chủ ngữ là người, tính từ cần dùng vẫn là "boring" chứ không phải "bored", vì ta muốn nói "boring" là đặc điểm của chủ thể.

Khi đã hiểu đúng bản chất của tính từ đuôi -ed (trạng thái bị động của chủ thể do một ai/điều gì có đặc điểm -ing mang lại) và đuôi -ing (chủ thể có đặc điểm -ing sẽ làm người khác có trạng thái -ed), bạn sẽ dễ dàng nhận ra trong những mẫu câu dạng này (rất hay gặp trong các kỳ thi) thì cần dùng tính từ đuôi -ed hay -ing:

Lưu ý:

Những tính từ được thành lập từ động từ thêm hậu tố luôn sử dụng "more" trong câu so sánh hơn và "most" trong câu so sánh nhất, kể cả khi bạn thấy nó là tính từ ngắn.

Ví dụ:

Xem thêm: Danh sách các cặp động tính từ phổ biến mà bạn hay gặp trong các kỳ thi.